31 oktober 2005
Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig
Turkse en Marokkaanse huwelijkspartners komen bijna altijd uit eigen kring

door CBS

Van de Turken en Marokkanen die in 2001 trouwden, deed 90% dat met een partner uit de eigen herkomstgroep.

Rond 60% van deze partners was in dat jaar vanuit het land van herkomst naar Nederland gekomen. Bij 5% van deze huwelijken was sprake van een autochtone partner. Onder Antillianen bedraagt dit aandeel ongeveer 50%.

Bijna tweederde van de Turken gaat in de vrije tijd vooral om met  leden van de eigen herkomstgroep. Onder Marokkanen en Somaliėrs geldt dit voor de helft van hen.  Van alle niet-westerse allochtonen gaan Iraniėrs het vaakst om met autochtonen. De mate waarin Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen  met autochtonen omgaan is tussen 1994 en 2005 vrijwel gelijk gebleven.

Marokkanen strenger in de leer dan Turken (SCP) Bijna alle Turken en Marokkanen rekenen zich tot de islam. Meer dan 60% van de Marokkanen bidt vijf maal daags; bij de Turken bedraagt dit aandeel bijna 30%. Van de Turken bidt eenderde nooit. Van de Marokkanen vindt ruim eenderde dat moslimmeisjes een hoofddoek moeten dragen, bij de Turken is dit bijna een kwart. Turkse en Marokkaanse jongeren en leden van de tweede generatie (geboren in Nederland) zijn wat minder orthodox en vertonen wat minder religieus gedrag.

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit