08 november 2005
Begrippenlijst

door CBS

1e generatie allochtoon

Persoon is zelf in buitenland geboren en heeft ten minste één in het buitenland geboren ouder (definitie CBS).

2e generatie allochtoon

Persoon is in Nederland geboren en heeft ten minste één in het buitenland geboren ouder (definitie CBS).

3e generatie niet-westers allochtoon

Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één grootouder in een niet-westers land is geboren (definitie CBS). Deze definitie is later toegevoegd om wat over de omvang van het nageslacht van de tweede generatie allochtonen te kunnen zeggen. Volgens de definities van 'autochtoon' en 'allochtoon' zijn derde generatie allochtonen namelijk autochtonen en verdwijnen ze in de statistieken.

Allochtoon

Persoon die woonachtig is in Nederland en van wie tenminste één ouder is geboren in het buitenland. Wie zelf in het buitenland is geboren hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren hoort tot de tweede generatie (definitie CBS).

Asielmigrant

Asielzoeker of persoon die een verblijfsstatus heeft, als erkend vluchteling of om humanitaire redenen. Het CBS rekent "alleen asielzoekers, statushouders en uitgenodigde vluchtelingen tot de asielmigranten voor zover ze zijn ingeschreven in de GBA" (Gemeentelijke Basisadministratie).

Asielzoeker

Een asielzoeker is een persoon die in Nederland een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en nog geen verblijfsstatus heeft (CBS).

Autochtoon

Iemand is autochtoon als beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar iemand zelf geboren (definitie CBS).

Concentratie

Een bevolkingsgroep woont meer dan gemiddeld in een bepaalde gemeente of wijk. Dat wil zeggen dat het percentage bewoners uit een bevolkingsgroep in een wijk hoger is dan in de stad als geheel, of in een stad hoger is dan landelijk. Soms bedoelt men het proces, soms de toestand. Soms gebruikt men concentratie als synoniem voor percentage bewoners (met dank aan het Sociaal en Cultureel Planbureau).

Illegaal

De definitie van het CBS volgens de demografische benadering luidt: "Illegalen zijn alle vreemdelingen die zonder geldige vestigings- of verblijfsvergunning vier maanden of langer in Nederland verblijven."

Volgens de economische benadering zijn illegalen "Alle vreemdelingen die in Nederland arbeid verrichten zonder geldige werkvergunning" (Bron: CBS Bevolkingstrends nr. 3 2003).

Niet-westers allochtoon

Alle allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Potentiële beroepsbevolking

Iedereen tussen de 15 en 65 jaar behoort tot de potentiële beroepsbevolking.

• Ruimtelijke segregatie

Meestal wordt met segregatie ruimtelijke segregatie bedoeld. Er is sprake van ruimtelijke segregatie als de verdeling van een bepaalde groep over een gemeente anders is dan de verdeling van een andere groep in die gemeente. De concentratie van allochtone bevolking in bepaalde stadswijken betekent een ruimtelijke scheiding van de allochtone en autochtone bevolking. Hier is segregatie bedoeld als toestand. Er kan ook verwezen worden naar het proces waarin dit tot stand komt. De term segregatie kan ook nog verwijzen naar de handelingen die tot scheiding leiden.

• Sociale segregatie

Sociale segregatie verwijst naar het isolement van een gesegregeerd wonende bevolkingsgroep als gevolg of juist als oorzaak van ruimtelijke segregatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit om hiervoor niet het woord segregatie te gebruiken.Verkenning & Strategie deed dit wel in zijn scenario's. Ook worden wel de begrippen maatschappelijke segregatie of culturele segregatie gebruikt.

Vluchteling

" Een vluchteling is iemand die een verblijfsvergunning heeft omdat hij in zijn vaderland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren toe een bepaalde sociale groep, en nog niet de Nederlandse nationaliteit heeft" (Bron: CBS Bevolkingstrends nr. 3 2003).

Westers allochtoon

Alle allochtonen uit Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit